Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie poszukuje kandydatów na stanowisko Starszego rzemieślnika w pełnym wymiarze czasu pracy na zastępstwo (czas usprawiedliwionej nieobecności: pracownika).

POKAŻ OGŁOSZENIE

 
W piątek 21 czerwca o godz.9.30 odbędzie się  uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2023/24. Uczniowie z terenu Leszna przywożeni są przez rodziców/opiekunów prawnych. Busy gminne przywożą dzieci na godz. 8.00, a odbiór o godz. 11.30. 
 
 

REGULAMIN FESTYNU MILITARNEGO

ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE

„PODARUJ DZIECIOM RADOŚĆ”

PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM

W RYDZYNIE

 I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.   Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504 z póź. zm.) o bezpieczeństwie imprez masowych oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

2.  Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania festynu będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania festynu obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3.  Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa festynu poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na festynie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się
na nim.

4.     Osobą odpowiedzialną za festyn jest prezes Stowarzyszenia „Podaruj Dzieciom Radość” – Marcin Szmania.

II.  ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA FESTYNIE:

1.   Organizatorem festynu jest Stowarzyszenie „Podaruj Dzieciom Radość” działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie.

2.   Miejscem festynu jest teren Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Rydzynie przy Placu Zamkowym 2.

3. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz uczniów zaprzyjaźnionych Placówek: Przedszkola „Kolorowy Wiatraczek” w Rydzynie oraz Szkoły Podstawowej
im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie, a wstęp na nią jest wolny.

4. Osoby małoletnie uczestniczą w festynie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

5.  Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie placówki obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

6.      Zakazane jest:

a)  niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Festynu,

b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki.

7.  Uczestnicy Festynu zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

8.  Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu
i/lub środków odurzających na terenie Placówki.

9.   Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

a)   niebezpiecznych przedmiotów,

b)   materiałów wybuchowych,

c)    wyrobów pirotechnicznych,

e)   materiałów pożarowo niebezpiecznych.

11. Przedstawiciele organizatora festynu – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia „Podaruj Dzieciom Radość” są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie
z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka i opuszczenia festynu.

12. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy jest wyraźnie oznakowany i znajduje się w siedzibie placówki (gabinet higienistki).

13.  W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić Organizatora festynu.

14.  Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje: osoba odpowiedzialna za festyn.

15. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego Organizator utrwala przebieg festynu.

16. Wizerunek osób przebywających na festynie może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, która powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane
za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią
w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.

18.  Niniejszy Regulamin jest dostępny u Prezesa Stowarzyszenia „Podaruj Dzieciom Radość” oraz w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

19.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2024 roku.

                                         Marcin Szmania

                                         Prezes Stowarzyszenia

                                         „Podaruj Dzieciom Radość”

                                         przy Specjalnym Ośrodku

                                         Szkolno – Wychowawczym

                                         w Rydzynie

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczno- Literacki: Twórczość ks. Jana Twardowskiego widziana oczami dziecka

Nasi uczniowie brali udział w ogólnopolskim konkursie plastyczno– literackim: Twórczość ks. Jana Twardowskiego widziana oczami dziecka.. Zadanie konkursowe polegało na wybraniu wiersza i wykonaniu ilustracji w oparciu o samodzielną interpretację tego utworu.

Po wizycie w bibliotece i lekturze twórczości ks. Jana Twardowskiego powstały piękne prace, które prezentujemy niżej. Laureatami konkursu zostali Filip i Adam. Adam zilustrował utwór: „Bezdzietny anioł”, a Filip zobrazował własną interpretację wiersza: „Aniele Boży”.
Pozostali uczniowie wykonali ilustracje do wierszy: „Jest”, „Do świętego Franciszka”, „Przepiórka”, „Bałem się”, „Święty Franciszku z Asyżu”, „*** (Babiego lata kruchą nić)”, „Bezdomna”, „Podziękowanie”.

12 czerwca 2024r przedszkolaki spędziły aktywny dzień w Zatoce Przygód. Był to czas nie tylko na rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej przedszkolaków, ale także okazja do doskonałej zabawy i rozładowania dziecięcej energii, a co najważniejsze – radosnej zabawy. Dziękujemy animatorom za fantastyczną niespodziankę. Zamykanie w ogromnej bańce mydlanej było fantastyczną przygodą.