Deklaracja dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej głównej i podstrony BIP Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-31.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zapewnia częściowo dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej soswrydzyna.edu.pl oraz bip.soswrydzyna.com

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Treści umieszczone przed  31 grudnia 2020 r. mogą powodować niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Strona internetowa wykonana /odebrana w dniu 31 grudnia 2020 r. spełnia następujące kryteria;

1.3.3 -  Charakterystyki zmysłowe (A)

1.3.2 – Zrozumiała kolejność

1.3.3 – Właściwości zmysłowe

1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym

1.4.1 – Użycie koloru

1.4.5 – Tekst w postaci grafiki

1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości

1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku

1.4.3 – Kontrast (minimalny)

1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu

1.4.10 – Zawijanie tekstu

1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem

1.4.12 – Odstępy w tekście

1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa

2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe

2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie

2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu

2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków

2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu

2.4.2 – Tytuły stron

2.4.3 – Kolejność fokusu

2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie strony

2.4.4 – Cel linku (w kontekście)

2.4.6 – Nagłówki i etykiety

2.5.2 – Anulowanie kliknięcia

2.5.3 – Etykieta w nazwie

3.1.2 – Język części

3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem

3.2.3 – Konsekwentna nawigacja

3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja

3.3.1 – Identyfikacja błędu

3.3.2 – Etykiety lub instrukcje

4.1.1 – Parsowanie

4.1.2 – Nazwa, rola, wartości

4.1.2 – Podpisywanie zdjęć

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-25.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Sylwia Marcinek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 538 84 89. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

 

Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Dojazd do budynków – od strony ul. Zamkowej. Kierując się w lewo po prawej stronie znajduje się parking.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie zlokalizowany jest w 2 zabytkowych oficynach zamkowych.

Oficyna Wschodnia składa się z budynków:

Budynek nr 1 - szkoła

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne znajduje się na parterze, bez schodów, ale z wysokim progiem. Drzwi 4 skrzydłowe z szerokością wejścia poniżej 90 cm w kolorze kontrastowym. Wejście boczne posiada 2-stopniowe schody i podjazd z poręczami po obu stronach. Drzwi dwuskrzydłowe z wejściem o szerokości poniżej 90 cm. Budynek szkoły zlokalizowany jest na trzech poziomach (parter, piętro i poddasze) połączonych ze sobą schodami. Z wejścia głównego można dostać się do toalety, niedostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Schody w holu głównym znajdują się po lewej stronie od wejścia głównego. Schody prowadzą na piętro i na poddasze.

Korytarze na parterze i piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Wejścia do pokoi oznakowane są kontrastowymi tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Budynek nr 2 - szkoła

Do budynku prowadzą dwa wejścia przy czym jedno prowadzi do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wejście do Poradni posiada 3-stopniowe schody i podjazd z poręczami po obu stronach. Wejście do szkoły znajduje się na parterze, bez progów i schodów. Możliwe jest także wejście do szkoły przez budynek szkolny nr 3. Budynek zlokalizowany jest na trzech poziomach (parter, piętro i nieużytkowe poddasze) połączonych ze sobą drewnianą klatką schodową. Schody  znajdują się po prawej stronie od wejścia. Budynek na poziomie parteru i piętra połączony jest z budynkiem nr 3. Z wejścia głównego można dostać się do toalety, niedostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Korytarze na parterze i piętrze są wąskie. Wejścia do pokoi oznakowane są kontrastowymi tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Budynek nr 3 – administracja Ośrodka, szkoła – wejście dla uczniów, pracowników, rodziców uczniów i petentów

Do budynku prowadzi jedno wejście, które znajduje się na parterze, bez progów i schodów. Możliwe jest także wejście przez budynek szkolny nr 2. Budynek zlokalizowany jest na trzech poziomach (parter, piętro i nieużytkowe poddasze) połączonych ze sobą schodami. Budynek na poziomie parteru i I piętra połączony jest z budynkiem szkolnym nr 2. Z wejścia głównego można dostać się do toalety, niedostosowanej dla osób niepełnosprawnych. 

Wejście nie jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Sekretariat (pomieszczenie do obsługi petentów) znajduje się na lewo od wejścia. Posiada niską ladę. Petenci obsługiwani są wyłącznie na parterze. Schody w holu głównym znajdują się po prawej stronie od wejścia i  prowadzą na piętro i strych. Budynek na poziomie parteru i I piętra połączony jest z budynkiem szkolnym nr 2. Schody służą wyłącznie dla uczniów i pracowników szkoły oraz za zgodą wyznaczonych pracowników szkoły dla rodziców. Na parterze na przeciw sekretariatu znajdują pokoje biurowe oraz toaleta nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Korytarze na parterze i piętrze są wąskie. Wydzielone oszklonymi przeciwpożarowymi drzwiami. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Oficyna Zachodnia składa się z budynków:

Budynek nr 5 – kuchnia i stołówka szkolna

Do budynku prowadzi jedno wejście, które znajduje się w szczycie budynku na parterze bez schodów, ale z wysokim progiem. Na drzwiach zamontowany jest dzwonek. Możliwe jest także wejście od strony budynku nr 6 dwoma wejściami (głównym i od strony boiska). Budynek kuchni  zlokalizowany jest  na trzech poziomach (parter, piętro i poddasze) połączonych ze sobą schodami, które łączą kondygnacje w pionie. Schody znajdują się po lewej stronie od wejścia. Na poddaszu znajduje się archiwum. Z głównego wejścia nie można dostać się do toalety.

Korytarze na parterze i piętrze są wąskie. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Budynek nr 6  - internat, przedszkole

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne do budynku znajduje się na parterze, bez schodów. Wejście tylne od strony boiska posiada próg. Budynek internatu zlokalizowany jest  na trzech poziomach (parter, piętro i nieużytkowe poddasze) połączonych ze sobą schodami. Schody znajdują się po prawej stronie od wejścia głównego. Na parterze po prawej stronie znajdują się pomieszczenia oddziału przedszkolnego, a po lewej internat i stołówka szkolna. Na piętrze po obu stronach internat. Z wejścia głównego można dostać się do toalety, dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Korytarze na parterze i piętrze są wąskie. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Budynek nr 7 – gabinet pielęgniarek, stomatologa, Warsztaty Terapii Zajęciowej, schronisko młodzieżowe

Do budynku prowadzi jedno wejście główne, które znajduje się na parterze bez schodów przy drzwiach wejściowych, ale ze stopniem w holu praz wejście boczne od strony boiska. Budynek zlokalizowany jest  na trzech poziomach (parter, piętro i użytkowe poddasze) połączonych ze sobą schodami. Na parterze znajdują się pomieszczenia higieny szkolnej i stomatologa, a w dalszej części pokoje Schroniska Młodzieżowego. Na poddaszu pomieszczenia Warsztatów Terapii Zajęciowej. Z wejścia można dostać się do toalety, niedostosowanej dla osób niepełnosprawnych. 

Korytarze na parterze i piętrze są wąskie. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Budynek nr 8  - internat

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne do budynku znajduje się na parterze, bez schodów. Wejście tylne od boiska posiada próg. Budynek  zlokalizowany jest  na trzech poziomach (parter, piętro i nieużytkowe poddasze) połączonych ze sobą schodami. Schody usytuowane są po lewej stronie od wejścia. Na parterze znajduje się internat. Na piętrze internat i aula szkolna.

Korytarze na parterze i piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Budynek nr 9 – sala gimnastyczna

Do budynku prowadzi jedno wejście, które znajduje się parterze, bez schodów przy drzwiach wejściowych, ale z 2 stopniami i kolejnymi drzwiami wejściowymi do holu. Budynek sali gimnastycznej zlokalizowany jest  na dwóch poziomach (parter i piętro) połączonych ze sobą schodami. Klatka schodowa umieszczona jest po lewej stronie od wejścia. Z wejścia głównego można dostać się do toalety, niedostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Korytarze na parterze i piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Budynek nr 10 – Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Słuchu i Mowy

Do budynku można bezpośrednio dojechać.  Prowadzi do niego jedno wejście, które znajduje się na parterze bez schodów. Drzwi wejściowe w kolorze kontrastowym, szerokie. Pomieszczenia budynku zlokalizowane są  na dwóch kondygnacjach. Z wejścia można dostać się do wyłącznie na parter. Toalety niedostosowane są dla osób niepełnosprawnych. 

W zakresie dostępności architektonicznej:

- przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie). Budynki częściowo są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne tylko w części parteru (z wyjątkiem budynku nr. 5, 7),

- do budynków w razie potrzeby można bezpośrednio podjechać.

- na terenie ośrodka znajduje parking,

- rampy podjazdowe w budynku nr 1 i  2

- zapewnienie przez kierownika gospodarczego oraz sekretarza szkoły informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób głosowy,

- na teren budynków obu oficyn można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem,

- w budynkach oznaczono drogi pożarowe.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  zatrudnia pracowników, którzy posługują się językiem migowym.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwego pomieszczenia szkoły istnieje możliwość wydelegowania pracownika merytorycznego na parter i obsługę interesanta w dogodny dla niego sposób.

Utrudnienia:

Budynki nie są wyposażone w windy.

Brak poręczy po obu stronach klatek schodowych.

Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zbyt wąskie  korytarze w części budynków.

Brak oznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIKI:

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego:

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA DLA MŁODZIEŻY SŁABOSŁYSZĄCEJ I NIESŁYSZĄCEJ Regon 38104956000000

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA Regon 00103822300000

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE DLA MŁODZIEŻY SŁABOSŁYSZĄCEJ I NIESŁYSZĄCEJ Regon 41153093200000

SEZONOWE SZKOLNE - SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE Regon 30037349900000

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.FRANCISZKA RATAJCZAKA W RYDZYNIE Regon 00023021400000

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA DLA DZIECI SŁABOSŁYSZĄCYCH I NIESŁYSZĄCYCH Regon 41149376300000

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA Regon 00103823000000

SZKOŁA POLICEALNA SPECJALNA DLA SŁABOSŁYSZĄCYCH I NIESŁYSZĄCYCH Regon 30034667000000,

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY Regon 30064146800000