W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie istnieje internat, który w okresie nauki szkolnej dla wielu uczniów staje się drugim domem i zapewnia im prawidłowe warunki do rozwoju psychofizycznego. 

W internacie istnieje 9 grup wychowawczych, w których przebywają wychowankowie:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,
 • z autyzmem,
 • niesłyszące, słabosłyszące,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Z dziećmi pracują wykwalifikowani oligofrenopedagodzy i surdopedagodzy o dużym sercu, stwarzający atmosferę ciepła, serdeczności i zaufania. Pedagodzy posiadający dodatkowe kwalifikacje z zakresu:

 • pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej,
 • terapii pedagogicznej,
 • wychowania przedszkolnego,
 • pedagogiki resocjalizacyjnej,
 • wychowania fizycznego,
 • gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej,
 • języka polskiego,
 • informatyki,
 • geografii,
 • przyrody,
 • techniki,
 • przysposobienia obronnego,
 • socjologii.

Praca wychowawcza z dziećmi realizowana jest w oparciu o indywidualne plany pracy nauczycieli-wychowawców, wspomagane przez: program wychowawczy ośrodka, program profilaktyczny ośrodka, kalendarz imprez i uroczystości szkolnych. 

Celem pracy wychowawczej jest:

 1. Opieka wychowawcza i opiekuńcza nad uczniami w okresie kształcenia poza miejscem zamieszkania.
 2. Pogłębianie wiedzy nabywanej w szkole i rozwijanie sprawności intelektualnej i fizycznej dostosowanej do możliwości poszczególnych wychowanków.
 3. Prowadzenie zajęć mających na celu zdobywanie umiejętności w zakresie samoobsługi, właściwego rozumienia stosunków interpersonalnych.
 4. Przygotowanie dzieci i młodzieży do jak najbardziej samodzielnego udziału w społeczeństwie i rodzinie.
 5. Wychowanie w duchu respektowania chrześcijańskiego systemu wartości.
 6. Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny oraz zdrowotny.

Cele te realizowane są poprzez właściwą organizację zajęć, dobór właściwych dla pedagogiki specjalnej metod i form oddziaływania na wychowanków. 

Internat to miejsce, gdzie dzieci:

 • odpoczywają,
 • wspólnie spędzają czas,
 • bawią się,
 • przygotowują do szkoły,
 • rozwijają swoje zdolności i umiejętności,
 • uczą się samodzielności i kontaktów z rówieśnikami.

Każdy wychowanek może w internacie znaleźć coś dla siebie. W internacie działa:

 • Samorząd internatu wybierany drogą głosowania przez dzieci. Zadaniem samorządu jest organizowanie imprez okolicznościowych oraz kontrolowanie czystości pomieszczeń grupowych.
 • Koło PCK, który organizuje konkursy oraz pogadanki propagujące zasady zdrowego i higienicznego trybu życia oraz zajęcia, na których dzieci uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy.
 • Związek Harcerstwa Polskiego " Nieprzetarty Szlak", w którym działają trzy drużyny harcerskie.

Dzieci mają do dyspozycji salkę internetową, salę gimnastyczną i siłownię. Mogą również korzystać z pracowni garncarstwa, która znajduje się w budynku szkoły. 

Nasi wychowankowie biorą udział w konkursach plastycznych organizowanych przez różne instytucje oświatowe i poza oświatowe, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Biorą udział w programach artystycznych przygotowywanych z okazji uroczystości szkolnych i nie tylko. Tradycyjnie już od kilku lat w okresie Świąt Bożego Narodzenia wystawiane są jasełka. Co roku dzieci biorą udział w Przeglądzie Grup Kolędniczych we Wolsztynie. 

Dzięki współpracy z niemieckimi placówkami w Forst i Sonnenbergu dzieci mają możliwość spędzania wakacji poza granicami kraju. Tym samym poznają piękne, malownicze tereny naszych zachodnich sąsiadów. Nawiązują nowe znajomości.