Do szkoły przyjmowani są uczniowie z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uzyskanym z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej .

Szkoła realizuje podstawę programową obowiązującą w szkołach masowych jednak dostosowaną do indywidualnych możliwości i uzdolnień uczniów.

Oferujemy specjalistyczne zajęcia wspierające rozwój uczniów:

 • korekcyjno – kompensacyjne
 • dydaktyczno - wyrównawcze
 • biofeedback
 • logopedyczne
 • tyflopedagogiczne
 • hipoterapię
 • integrację sensoryczną (SI)

Zapewniamy opiekę pedagogów, psychologów, stomatologa i higieny szkolnej.

Oddziały dla uczniów z niepełnosprawnościa intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnościa intelektualną lub ze sprzężeniami polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata

Celem edukacji uczniów jest wyposażenie dziecka w takie umiejętności i wiadomości by:

 • było jak najbardziej samodzielne w bliższym i dalszym otoczeniu,
 • rozumiało i przestrzegało normy społeczne,
 • było zaradne, na miarę swoich możliwości, w życiu codziennym.
 • miało poczucie decydowania o sobie.

Działania edukacyjne są określane na podstawie Indywidulnego Programu Edukacyjno -Terapeutycznego dla każdego ucznia, konstruowanego przez zespół nauczycieli, rodziców i specjalistów pracujących z dzieckiem.

Są one ukierunkowane na zaspokajanie specyficznych potrzeb edukacyjnych, odpowiednio do możliwości psychofizycznych uczniów z uwzględnieniem indywidualnego tempa ich rozwoju.

Realizowane są one w formie zajęć edukacyjnych, takich jak:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się
 • zajęcia rozwijające kreatywność
 • wychowanie fizyczne

oraz zajęć rewalidacyjnych, takich jak:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • dydaktyczno – wyrównawcze
 • terapia logopedyczna
 • EEG biofeedback
 • terapia integracji sensorycznej (SI)
 • hipoterapia
 • psychoedukacja lub oddziaływania tyflopedagogiczne lub surdopedagogiczne w zależności od rodzaju towarzyszącej niepełnosprawności

Klasy są niewielkie liczebnie, do 8 osób, co pozwala na rzeczywistą indywidualizację procesu kształcenia.

Dzieci korzystają z pracowni gospodarstwa domowego, sali muzycznej i sali multimedialnej,

Aktywnie poznają najbliższe otoczenie społeczno-przyrodnicze poprzez liczne wycieczki. Biorą udział w konkursach, imprezach kulturalnych i zabawach szkolnych. Uczą sie poprzez zabawę, kreatywność i liczne relacje rówieśnicze w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa i poszanowania ich inności.

Oddziały dla dzieci ze spectrum autyzmu i zespołem Aspergera
w normie intelektualnej oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym

W naszych oddziałach oferujemy kameralne, maksymalnie czteroosobowe, klasy sprzyjające edukacji i terapii

Działania edukacyjne oparte są na podstawie indywidualnego planu edukacyjno – terapeutycznego (IPET) opracowywanego przez psychologów, rodziców, pedagogów, logopedów, mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy

Uczniowie biorą udział w zajęciach rewalidacyjnych, takich jak:

 • integracja sensoryczna (SI)
 • hipoterapia
 • logopedia
 • EEG biofeedback
 • arteterapia
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • komunikacja alternatywna 

Proponujemy dodatkowe zajęcia wspierające rozwój dziecka:

 • alpakoterapia
 • dogoterapia
 • wycieczki do centrów rekreacyjnych,
 • zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu – dostęp do placu zabaw
 • wycieczki edukacyjne oraz rozwijające funkcjonowanie społeczne
 • zielone szkoły, na których realizowany jest trening umiejętności społecznych

Do dyspozycji uczniów pozostają świetnie wyposażone pomieszczenia:

 • sala integracji sensorycznej (SI)
 • sala Montessori
 • sala gimnastyczna
 • siłownia
 • Radosna Szkoła

Zapewniamy wszystkim dzieciom ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę.

Szkoła oferuje możliwość dowozu uczniów na zajęcia busami szkolnymi.
Istnieje również możliwość umieszczenia dzieci w internacie od poniedziałku do piątku.
Koszt pobytu dziecka w internacie ponoszą Rodzice. Opłata dotyczy tylko wyżywienia.