Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi przygotowuje młodzież do pełnienia różnych dorosłych ról społecznych, do możliwie samodzielnego i niezależnego funkcjonowania uczniów w przyszłości. Nauka trwa trzy lata, z możliwością wydłużenia o 1 rok, maksymalnie do 24 roku życia ucznia.
Podstawa programowa składa się z dwóch elementów. Polega na kształceniu ogólnym, w ramach którego uczniowie utrwalają i poszerzają zakres dotychczas zdobytej wiedzy i umiejętności oraz na przysposobieniu do pracy, czyli kształtowaniu właściwych postaw wobec pracy.


W Szkole Przysposabiającej do Pracy w procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się następujące zajęcia:

 • zajęcia z zakresu funkcjonowania osobistego i społecznego,
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się,
 • zajęcia z zakresu wychowania fizycznego,
 • zajęcia kształtujące kreatywność muzyczną, informatyczną i plastyczną,
 • religię,
 • zajęcia przysposabiające do pracy,
 • zajęcia rewalidacyjne.


W naszej szkole dużą wagę kładzie się na przysposobienie do pracy, które realizowane jest w zakresie następujących zajęć:

 • gotowanie,
 • gospodarstwo domowe,
 • technika,
 • ogrodnictwo.