1. PAŃSTWOWY DOM DZIECKA (1949 - 1975)
W 1947 r. na wniosek Generalnego Zarządcy Fundacji Sułkowskich, doktora Leona Preibisza, stworzono projekt zorganizowania w oficynach zamkowych w Rydzynie Państwowego Domu Dziecka dla dzieci specjalnej troski.
Dom Dziecka rozpoczął działalność 1.09.1949 r. Podstawą prawną było orzeczenie organizacyjne Ministerstwa Oświaty z dnia 21.02.1949 r. nr II Sp. 6474/49.
Kierownikiem placówki został Pan Witold Dobrogowski, który przejął z rąk Generalnego Zarządcy Fundacji Sułkowskich obiekty, sprzęt po Fundacji oraz majątek ziemski o pow. 45,33 ha. W dniu 24 września przybyli pierwsi wychowankowie.

2. PAŃSTWOWY ZAKŁAD WYCHOWAWCZY (1951-1975)
Dnia 1.01.1951 r. na podstawie instrukcji Ministra Oświaty zmienia się nazwa placówki na Państwowy Zakład Wychowawczy. Tworzy go szkoła podstawowa oraz internat.
Systematycznie zwiększa się liczba wychowanków. W 1966 r. wynosi ona 166. Kadrę pedagogiczną stanowiło 36 pracowników. W 1955 r. otwarto Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną. Powstał warsztat szewski, krawiecki, murarski i ślusarski.
W czerwcu 1974 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu nadaje Państwowemu Zakładowi Wychowawczemu w Rydzynie imię Franciszka Ratajczaka - powstańca wielkopolskiego.

3. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO (1975-1984)
Z dniem 23.08.1975 r. nadano nazwę placówce - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rydzynie im. Franciszka Ratajczaka. Liczba wychowanków wynosiła 220 osób, a kadrę pedagogiczną stanowiło 40 pracowników, w tym 12 z pełnymi kwalifikacjami.
22 maja 1977 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lesznie przyznaje Ośrodkowi prawo posiadania sztandaru. W roku 1979 z okazji jubileuszu XXX - lecia, Ministerstwo Oświaty i Wychowania przyznaje Ośrodkowi za całokształt pracy Medal Pamiątkowy Komisji Edukacji Narodowej. We wrześniu 1980 r. zorganizowano tak zwaną "klasę życia". W 1981 r. otwarto gabinet stomatologiczny a w 1984 r. nową salę gimnastyczną. Polepszają się znacznie warunki mieszkaniowe wychowanków i pracowników.

4. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
1 września 1984 r. nadana została ostateczna nazwa placówce - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy. W 1993 r. rozpoczyna się zakrojony na szeroką skalę remont oficyn zamkowych, mający na celu ratowanie budynków poprzez wzmocnienie ścian i fundamentów oraz dostosowanie ich do potrzeb kształcenia i wychowania dzieci specjalnej troski. Między innymi:

1994 - wyremontowano budynek bloku żywieniowego i lekarsko - zabiegowy z pomieszczeniami d1a grup wychowawczych,
1995 - wybudowano "łącznik" w którym usytuowano kotłownię gazową dla oficyny zachodniej oraz 12 mieszkań dla pracowników,
1996 - oddano do użytku 8 mieszkań w wyremontowanym budynku "willa",
1997 - uruchomiono kotłownię gazową dla oficyny wschodniej, powstaje pracownia komputerowa 7 stanowiskowa,
1998 - zostaje oddana do użytku sala gimnastyczna, dwie sale rehabilitacyjne, sale do ćwiczeń siłowych, pomieszczenia gościnne,
1999 - powołane zostają Warsztaty Terapii Zajęciowej,
lata 2000 - 2001 - charakteryzują się pracami związanymi z wymianą c.o., remontem sanitariatów i malowaniem pomieszczeń, powstaje druga pracownia komputerowa,

Ważnym wydarzeniem było rozpoczęcie z dniem 1 września 1996 r. Pracy z dziećmi słabo słyszącymi i niesłyszącymi.

Obecnie Ośrodek tworzą:

Oddziały przedszkolne
Szkoła Podstawowa Specjalna
Szkoła Podstawowa dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących
Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna
Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej
Szkoła Policealna dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej
Internat


5. PRACOWNICY:

pedagogiczni zatrudnieni w Ośrodku - 59
pedagogiczni zatrudnieni w internacie -20
pracownicy administracji i obsługi - 32PRACĄ OŚRODKA KIEROWALI:

IX 1949 - VIII 1967 - Witold Dobrogowski
IX 1967 - VIII 1982 - mgr Adam Kubacki
IX 1982 - VIII 1990 - mgr Wisław Andrzejewski
IX 1990 - VI 1994 - mgr Hanna Szamborska
VII 1994 - VIII 2012 - mgr Stefan Szmania
IX 2012 - VIII 2017 - mgr Krystyna Śliwińska
IX 2017 - mgr Emilia Nowak