Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

Obowiązek Informacyjny


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

czytaj więcej

Załatwianie spraw administracyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie

Na teren Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie rodzic i osoby z zewnątrz mogą wejść tylko w bardzo pilnej sprawie, 

po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania z Sekretariatem Ośrodka. Wszystkie sprawy prosimy w miarę możliwości załatwiać drogą mailową lub telefoniczną.
Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły obowiązuje przestrzeganie procedur zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2.
Wszyscy interesanci proszeni są o wpisanie swoich danych w sekretariacie Ośrodka w rejestrze wejść do szkoły osób z zewnątrz.

Tel. 65 538 85 92 e-mail : soswry@wp.pl

REKRUTACJA 2020/2021

rydz1

 SPECJALNY OŚRODEK

SZKOLNO – WYCHOWAWCZY

w Rydzynie prowadzi w sposób ciągły rekrutację dzieci i młodzieży do następujących typów szkół:

LINKI - szczegółowe informacje o szkołach strzalka prawo


Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- niedosłuch,
- autyzm, zespół Aspergera
- niepełnosprawności sprzężone


Wszelkie informacje odnośnie rekrutacji uzyskają Państwo 

w sekretariacie Ośrodka w Rydzynie

nr tel. 65 538 85 92

Zapraszamy!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /sosw/libraries/cms/application/cms.php on line 460Statut Szkolnego Klubu Europejskiego

Młodzi Europejczycy coraz bardziej potrzebują wykształcenia mającego na celu rozwijanie "świadomości europejskiej" opartej na wspólnym dziedzictwie duchowym, tradycji humanistycznej i wierze w wolność, które zawsze wpływały na historię Europy. Jednakże ta "świadomość europejska" zasadnicza dla budowy nowej Europy, nie może zaistnieć bez ogromnego zaangażowania ze strony wszystkich mających udział w procesie edukacyjnym. Nowe pokolenia muszą być wychowywane do życia pokojowego i społeczeń-stwie demokratycznym. Zasady demokracji wymagają jednoczesnego udziału wszystkich obywateli, a także świadomego i odpowiedzialnego działania. Należy budować nowy rodzaj obywatelstwa - obywatelstwa europejskiego, bez uprzedzeń co do tożsamości.

Rozdział I
Nazwa, teren działania i siedziba Klubu.

§1.

 1. Szkolny Klub Europejski powstał przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie przy pl. Zamkowym 2.
 2. Klub używa nazwy "Szkolny Klub Europejski SOSW Rydzyna".

§2.

 1. Szkolny Klub Europejski jest miejscem spotkań młodzieży, rodzajem koła zainteresowań.

§3.

 1. Klub funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez Ministra Oświaty.
 2. Klub może prowadzić działalność w czasie wakacji, jeżeli wynika to z jego planu pracy.

Rozdział II
Cele i zadania.

§4.

 1. Propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat Europy:
  • geografia, historia, kultura, gospodarka, instytucje europejskie (struktura, sposób działania, cele),
  • kraje członkowskie Wspólnoty Europejskiej i Rady Europy (życie polityczne, społeczne i kulturalne),
  • dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne,
  • wyzwania stojące przez współczesną Europą,
  • cele integracji europejskiej.
 2. Rozwijanie wśród młodzieży "świadomości europejskiej".
 3. Zbliżanie do siebie ludzi młodych i przyczynianie się do integracji młodego pokolenia, wzajemnej tolerancji i szacunku obejmująca podobieństwa i różnice.
 4. Przyczynianie się do uświadamiania współzależności świata i Europy oraz potrzeby współpracy.
 5. Rozwijanie u przyszłych młodych obywateli Europy poczucia odpowiedzialności za pokój, obronę praw człowieka, ochronę środowiska i spuścizny kultury.
 6. Umożliwianie młodzieży kontaktów międzynarodowych z rówieśnikami dając szansę na pokonanie istniejących od lat uprzedzeń, nietolerancji, barier.
 7. Poznawanie historii, kultury, tradycji państw integrującej Europy.
 8. Współpraca z klubami europejskimi, Centrum Informacji Europejskiej, Ośrodkiem Informacji Rady Europy rządem, organizacjami pozarządowymi.

§5.

 1. Zadania Klubu:
  • organizowanie zebrań informacyjnych,
  • prowadzenie kampanii informacyjnej (plakaty, gazetki szkolne),
  • organizowanie konkursów dotyczących wiedzy na temat zjednoczonej Europy,
  • organizacja Dnia Europejskiego (poświęconego poszczególnym krajom członkowskich UE, jak i samej Unii),
  • korzystanie z poczty elektronicznej,
  • zbieranie informacji o instytucjach UE,
  • organizowanie spotkań z młodzieżą członków UE.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§6.

 1. Członkiem Klubu może być każdy uczeń SOSW w Rydzynie na zasadzie dobrowolnej.
 2. Członkiem Klubu może być osoba dorosła (nauczyciel, rodzic), jeżeli wyrazi chęć i akces.

§7.

 1. Warunki uczestnictwa w Klubie:
  • poświęcenie wolnego czasu do pracy w klubie,
  • zainteresowanie celami i zadaniami klubu,
  • regularne uczęszczanie na spotkania w klubie,
  • aktywny udział w pracach klubu,
  • wykonywanie działań wyznaczanych przez Zarząd Klubu.

§8.

 1. Prawa członka Klubu:
  • forma zgłaszania wniosków inicjatyw i propozycji do planu pracy z uzasadnieniem,
  • otrzymanie logo z prawem noszenia,
  • zrezygnowania z członkostwa Klubu.

§9.

 1. Obowiązkiem członka klubu jest spełniać warunki wymienione w §7.

§10.

 1. Klub może zjednywać sympatyków i po ich zgodzie przyznać im honorowe członkostwo klubu.
 2. Honorowy członek klubu ma prawo uczestniczyć w imprezach klubu, wspierać inicjatywy klubu i sam je proponować.
 3. Honorowy członek klubu ma prawo do noszenia znaczka - logo Klubu.

Rozdział IV
Władze Klubu.

§11.

 1. Najwyższym organem władz Klubu jest Zarząd Klubu.
 2. Zarząd jest wybierany w bezpośrednich, większościowych i tajnych wyborach przez wszystkich członków Klubu.
 3. Członek zarządu Klubu może zostać odwołany:
  • przez przewodniczącego,
  • przez walne zebranie członków Klubu bezwzględną większością głosów członków Klubu.

§12.

 1. Zadania Zarządu Klubu:
  • przyjmowanie sprawozdań z realizacji zadań,
  • przyjęcie planu pracy na rok szkolny,
  • skreślenia z listy członków,
  • nanoszenie poprawek.
 2. Skład Zarządu Klubu: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz
 3. Kompetencje poszczególnych członków Zarządu:
  • reprezentowanie klubu w środowisku szkolnym i lokalnym,
  • kierowanie pracami klubu,
  • opracowywanie planu pracy,
  • nadzorowanie działalności Zarządu Klubu,
  • podejmowanie decyzji dotyczących zebrań Rady Klubu.
 1. Przewodniczący:
  • reprezentowanie klubu w środowisku szkolnym i lokalnym,
  • kierowanie pracami klubu,
  • opracowywanie planu pracy.
 1. Wiceprzewodniczący:
  • prowadzenie dokumentacji.
 1. Sekretarz:

Rozdział V
Odznaki organizacyjne.

§13.

 1. Odznaką Szkolnego Klub Europejskiego (logo) jest:
(17kB)

Rozdział VI
Postanowienia końcowe.

§14.

 1. Uchwałę o rozwiązaniu klubu może podjąć walne zebranie bezwzględną większością głosów członków Klubu.
Ogłoszenie
 
REKRUTACJA 2020/2021
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY
w Rydzynie prowadzi w sposób ciągły rekrutację dzieci i młodzieży do następujących typów szkół:

Powiatowy Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Przedszkole

Szkoła Podstawowa Specjalna:

- dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

- dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

- klasy dla dzieci z autyzmem

Szkoła Podstawowa dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - DOKUMENTY

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna

Branżowa Szkoła I stopnia dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej

Szkoła Policealna Specjalna:

- technik turystyki wiejskiej

- technik usług kosmetycznych

Internat dla uczniów naszego Ośrodka

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- niedosłuch,
- autyzm, zespół Aspergera
- niepełnosprawności sprzężone

Strona korzysta z plików cookie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Data - imieniny
Sobota, 13 lipca 2024 r.
imieniny: Irwina, Margarety
STOWARZYSZENIE

STOWARZYSZENIE „PODARUJ DZIECIOM RADOŚĆ

LOGO

Siedziba Stowarzyszenia:
64-130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2
NIP: 697-234-32-39
REGON: 36906648000000
BYĆ JAK IGNACY

REGULAMIN

 

Odwiedziny
Odsłon artykułów:
1672953