Obecny zarząd klubu:


 • Krystian Juśkiewicz – Prezes Zarządu
 • Mariusz Klimasz – Wiceprezes Zarządu
 • Łukasz Idowiak – Skarbnik
 • Dariusz Dykiert – Sekretarz
 • Bożena Nowak – Członek Zarządu
 • Janusz Kistowski – Członek Zarządu

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Uchwała nr 5/2019

Zarządu Ponieckiego Klubu Sportowego „PIAST” Poniec z dnia 3 grudnia 2019 r.

w sprawie: uchwalenia regulaminu przyznawania, pozbawiania stypendiów, nagród pieniężnych i rzeczowych przyznawanych przez Zarząd Ponieckiego Klubu Sportowego „PIAST Poniec”.

Na podstawie § 34 ust. 13 Statutu Stowarzyszenia Ponieckiego Klubu Sportowego „PIAST” Poniec uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin przyznawania, pozbawiania stypendiów, nagród pieniężnych i rzeczowych przyznawanych przez Zarząd Ponieckiego Klubu Sportowego „PIAST Poniec”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała nr 1/2019 Zarządu Ponieckiego Klubu Sportowego „PIAST” Poniec z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu przyznawania, pozbawiania stypendiów, nagród pieniężnych i rzeczowych przyznawanych przez Zarząd Ponieckiego Klubu Sportowego „PIAST Poniec”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                       Przewodniczący
Dariusz Dykiert                              Krystian Juśkiewicz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 5/2019

Regulamin przyznawania, pozbawiania stypendiów, nagród pieniężnych i rzeczowych  przyznawanych przez Zarząd Ponieckiego Klubu Sportowego „PIAST” Poniec

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa: szczegółowe zasady i tryb przyznawania, pozbawiania stypendiów, nagród pieniężnych i rzeczowych oraz ich wysokość dla zawodników klubu za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym a także nagród pieniężnych i rzeczowych  oraz ich wysokość dla kadry szkoleniowej.

2. Stypendia, nagrody pieniężne i rzeczowe finansowane będą z otrzymywanej od Gminy Poniec dotacji celowej oraz środków własnych Klubu.

Rozdział 2.

Stypendia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dla zawodników

§ 2

 Stypendium sportowe, zwane dalej „stypendium”, ma na celu wspieranie zawodników zrzeszonych w Ponieckim Klubie Sportowym „PIAST” Poniec.

1. Szczególnie uzdolnionych, którzy uczestniczą w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych i uprawiają dyscyplinę olimpijską lub będących medalistami mistrzostw Polski, albo mistrzostw Europy, mistrzostw Świata lub Igrzysk Olimpijskich.

2. Szczególnie uzdolnionych uprawiających dyscyplinę sportu zaliczaną do programu Igrzysk Paraolimpijskich, będących medalistami mistrzostw Europy, mistrzostw Świata, Igrzysk Paraolimpijskich.

§ 3

1. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek trenera danej sekcji sportowej lub kierownika drużyny, zwanej dalej „wnioskodawcą”, w którym zawodnik jest zrzeszony.

2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia należy kierować do Prezesa Zarządu PKS „PIAST” Poniec.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Wnioski o przyznanie stypendium mogą być składane w czerwcu i listopadzie danego roku.

5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o przyznanie stypendium, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia wezwania do ich usunięcia.

6. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

1) nie usunięcia braków formalnych we wniosku w terminie określonym w  ust. 5,

2) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę.

§ 4

 1. Przyznanie stypendium następuje w oparciu o kryteria określone w niniejszym regulaminie  oraz wyniki sportowe uzyskane przez zawodnika.

2. Zawodnik może otrzymać na podstawie niniejszego regulaminu maksymalnie dwa stypendia sportowe zaproponowane przez wnioskodawcę.

3. Wnioski o przyznanie stypendium pod względem merytorycznym opiniuje czteroosobowa   Komisja ds. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych w skład, której obowiązkowo wchodzi Prezes lub Wiceprezes Zarządu oraz dodatkowo trzy inne osoby ze składu Zarządu PKS „PIAST” Poniec.

4. Opinia komisji  jest wiążąca dla Prezesa Klubu PKS „PIAST” Poniec.

§ 5

 1. Stypendium przyznaje, wstrzymuje i cofa Komisja ds. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych. Zawodnika o przyznaniu, wstrzymaniu i cofnięciu stypendium informuje,  Prezes Klubu PKS „PIAST” Poniec.

2. Stypendium może być przyznane maksymalnie dwa razy w roku.

3. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.

4. Od decyzji Prezesa klubu PKS „PIAST” Poniec w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania stypendium odwołanie nie przysługuje.

5. O sposobie rozpatrzenia wniosku Prezes Klubu PKS „PIAST” Poniec niezwłocznie informuje drogą pisemną wnioskodawcę.

§ 6

1. Wysokość stypendium (brutto) dla zawodników sekcji grup dziecięcych i młodzieżowych uzależniona jest osiągnięć i wyników sportowych i wynosi:

 1. za zajęcie na koniec pierwszej i drugiej rundy sezonu miejsc I-III w okręgowych rozgrywkach ligowych organizowanych przez związek danej dyscypliny w kwocie do 600,00 złotych dwa razy w roku.
 2. za zajęcie na koniec pierwszej i drugiej rundy  sezonu miejsc I-III w wojewódzkich rozgrywkach ligowych organizowanych przez związek danej dyscypliny w kwocie do 700,00 złotych dwa razy w roku.
 3. za awans do rozgrywek centralnych (ogólnopolskich) w kwocie do 800,00 złotych wypłaconych jednorazowo w miesiącu grudniu.
 4. za zajęcie w rozgrywkach centralnych (ogólnopolskich ) na koniec pierwszej i drugiej rundy sezonu miejsc I-III  w kwocie do 2.000,00 złotych miesięcznie wypłacanych dwa razy w roku.
 5. za wybór przez Związek Wojewódzki do reprezentacji województwa w swoim roczniku w kwocie do 1.500,00 złotych wypłaconych jednorazowo w miesiącu grudniu.
 6. za wybór przez Związek Ogólnopolski do reprezentacji narodowej w swoim roczniku w kwocie do 2.500,00 zł wypłaconych jednorazowo w miesiącu grudniu.
 1. Wysokość stypendium (brutto) dla zawodników sekcji grupy seniorskiej uzależniona jest  od osiągnięć i wyników sportowych:
 1. za uzyskanie zadowalających wyników na koniec pierwszej i drugiej rundy sezonu w okręgowych rozgrywkach ligowych organizowanych przez związek danej dyscypliny w kwocie do 2.500,00 złotych wypłacanych dwa razy w roku w miesiącach lipcu i grudniu.
 2. za uzyskanie zadowalających wyników na koniec pierwszej i drugiej rundy sezonu w wielkopolskich rozgrywkach ligowych organizowanych przez związek danej dyscypliny w kwocie do 3.000,00 złotych wypłacanych dwa razy w roku w miesiącach lipcu  i grudniu.
 3. za uzyskanie zadowalających wyników na koniec pierwszej i drugiej rundy sezonu w centralnych (ogólnopolskich) rozgrywkach ligowych organizowanych przez związek danej dyscypliny w kwocie do 3.500,00 złotych wypłacanych dwa razy w roku w miesiącach lipcu  i grudniu.
 1. Wysokość stypendium (brutto) dla zawodników sekcji tenisa stołowego uzależniona jest od osiągnięć i wyników sportowych za uzyskanie zadowalających wyników na koniec pierwszej i drugiej rundy sezonu w rozgrywkach ligowych organizowanych przez związek danej dyscypliny do 2.500,00 złotych wypłacanych raz w roku w miesiącu lipcu

§ 7

1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się w następujących przypadkach:

1) na pisemny wniosek  zawodnika uprawnionego do stypendium;
2) gdy zawodnik zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego, co zostanie potwierdzone na piśmie przez wnioskodawcę;
3) gdy zawodnik odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia i w rozgrywkach ligowych;
4) gdy zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika lub przez organ statutowy właściwego polskiego lub okręgowego związku sportowego;
5) gdy zawodnik należący  do grupy młodzieżowo – dziecięcej zalega z zapłatą szkoleniową za dany sezon.

2. Wypłatę stypendium wstrzymuje się na czas trwania przyczyn wymienionych w ust 1.

3. Wypłatę stypendium wznawia się na wniosek złożony przez wnioskodawcę, po ustaniu przyczyny wstrzymania jego wypłaty, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym wniosek został złożony.

§ 8

1. Stypendium cofa się w następujących przypadkach:
1) na pisemny wniosek zawodnika uprawnionego do stypendium;
2) nie realizowania przez zawodnika programu szkoleniowego;
3) wystąpienia zawodnika z klubu sportowego PKS „PIAST” Poniec;
4) gdy upłynęły trzy miesiące od daty wstrzymania wypłacania stypendium, a nie wystąpiły okoliczności o których mowa w § 7 ust. 3;
5) skazania zawodnika za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej;
6) naruszenia przez zawodnika ogólno przyjętych norm moralnych;
7) gdy zawodnik utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego.

§ 9

 Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia jego wypłaty.

Rozdział 3.

Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

§ 10

1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym (w tym vouchera zakupowego) i jest wyrazem uznania dla zawodnika nie posiadającego licencji lub zawodnika licencjonowanego za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów lub  kierowników drużyn wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

2. Wyróżnienie stanowi dyplom, medal, puchar lub nagroda rzeczowa i przyznawane jest zawodnikowi nie posiadającemu licencji lub zawodnikowi licencjonowanemu  za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym oraz trenerom lub kierownikom drużyn wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej oraz pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 11

 1. Nagrody i  wyróżnienia dla zawodników przyznaje się jeden raz w roku do wysokości 1.500,00 zł brutto.

 2. Nagrody i wyróżnienia dla trenerów lub kierowników drużyn przyznaje się maksymalnie dwa  razy   w roku do wysokości 2.000,00 zł brutto.

§ 12
 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu mogą wystąpić:

1) jednostki organizacyjne gminy Poniec,

2) właściwy polski związek sportowy lub wojewódzki związek sportowy,

3) trener danej sekcji,

4) kierownik drużyny,

5) Zarząd Klubu,

6) poszczególne osoby, na rzecz których mają być przyznane nagrody i wyróżnienia.

2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:
1) imię i nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania osoby, którą proponuje się do nagrody lub wyróżnienia;
2) określenie wnioskodawcy (adres wnioskodawcy, gdy jest nim podmiot określony w ust. 1 pkt 1 i 2);
3) opis wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym osiągniętego przez zawodnika wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik oraz uzasadnienie wniosku;
4) zgodę osoby proponowanej do wyróżnienia albo nagrody, na przetwarzanie danych osobowych.

3. Wniosek, o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień składa się do Prezesa PKS „PIAST Poniec w  terminie do 30 listopada każdego roku.

4. Prezes Zarządu PKS „PIAST” Poniec może z własnej inicjatywy przyznać jednorazową nagrodę pieniężną i wyróżnienie zawodnikom, trenerom, kierownikom drużyn  w każdym czasie, z pominięciem procedury składania wniosków.

 § 13
1. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia wezwania do ich usunięcia.

2. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

1) złożenia wniosku po terminie,

2) nie usunięcia braków formalnych we wniosku w terminie określonym w  ust. 1,

3) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę.

4) Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia o których mowa w § 10 i 11 po sprawdzeniu w trybie z ust. 1, stanowią przedmiot opinii Komisji o której mowa w §4 ust 3

5. Opinia komisji jest wiążąca dla Prezesa PKS „PIAST”Poniec.

6. Po przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Prezes PKS „PIAST” Poniec zawiadamia nagrodzonego (wyróżnionego) oraz wnioskodawcę informując jednocześnie o terminie uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień.

7. Sposób wypłaty przyznanej nagrody uzgadniany jest z nagrodzonym.

Załącznik nr 1

                                                                           Poniec, dnia……………………….

WNIOSEK

o przyznanie stypendium sportowego przez Prezesa PKS „PIAST” Poniec za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY

 1. Nazwa wnioskodawcy:………………………………………………………………………………………………..
 2. Adres:
  Ulica ………………………………………..……..……………………………………. nr …………..………………
  Kod pocztowy …………………………………………………  Miejscowość …………………………………..
  Nr telefonu……….…...…………………………
  e-mail………………………………………………

II. DANE OSOBOWE ZAWODNIKA.

 1. Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………………………
 2. Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………………….…………
 3. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………..…………………….
 4. PESEL…………………………………………………………………………………………………………..…
 5. Nr rachunku bankowego …………………………………………………………………………………………
 6. Uprawiana dyscyplina i konkurencja…………………………………….........................................
 7. Kategoria wiekowa ………………………………………………………………….
 8. Jeśli osoba nie posiada własnego rachunku bankowego proszę wskazać dane osoby na której ma zostać wypłacone stypendium sportowe:

            Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………

            Miejsce zamieszkania …………………………………………………………………………………………………

            Nr rachunku bankowego…………………………………………………………………………………………….

III. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SPORTOWYCH ZAWODNIKA                                                               

 1. Wymienić osiągnięcia sportowe

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..............................................................................................
                          
                                                            (podpis i pieczątka wnioskodawcy)

Załącznik nr 2

                                                                                              Poniec, dnia……………………….

WNIOSEK

o przyznanie, nagrody/wyróżnienia* przez Prezesa PKS „PIAST”Poniec za działalność sportową lub wysokie wyniki we współzawodnictwie i sportowym

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY

 1. Nazwa wnioskodawcy:………………………………………………………………………………………………..
 2. Adres: Ulica ………………………………………..……..……………………………………. nr ………………………
 3. Kod pocztowy ………………………………………… Miejscowość ……………………………………………
 4. Nr telefonu……….…...…………………………………..
 5. Fax…………………………………………………..…… e-mail………………………………………………
 6. Telefon kontaktowy …………………………………………….

II. DANE OSOBOWE KANDYDATA DO NAGRODY/WYRÓŻNIENIA*.

 1. Nazwisko i imię ………………………………………………………………………………………………………….
 2. Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………………….……………
 3. Adres zamieszkania …………………………………………………………………..……………………………..
 4. PESEL…………………………………………………………………………………………………………..……………..
 5. Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………………………………
 6. Dyscyplina sportowa……………………………………............................................................. ..
 7. Kategoria wiekowa ……………………………………………………………………………………………………

8.  Jeśli osoba nie posiada własnego rachunku bankowego proszę wskazać dane osoby na której ma zostać wypłacona nagroda pieniężna lub wyróżnienie:

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………

   Miejsce zamieszkania …………………………………………………………………………………………………

              Nr rachunku bankowego…………………………………………………………………………………………….

III. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH KANDYDATA                                                           

1.   Wymienić osiągnięcia sportowe.

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
 

                                                                       (podpis i pieczątka wnioskodawcy)

 

© 2024 Development By Nuss Software