Deprecated: Non-static method modImieninyHelper::getImieniny() should not be called statically in /poniec/modules/mod_imieniny/mod_imieniny.php on line 28
13 lipca 2024 Imieniny obchodzą Ernest, Ernestyn, Eugeniusz, Irwin, Jakub, Justyna, Małgorzata, Radomiła
Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków Typu PS 600/OS dla miasta Ponieca, wsi Śmiłowo i Wydawy
 
 

Potrzeba budowy oczyszczalni ścieków dla miasta Ponieca i okolicznych wsi wystąpiła bardzo wyraźnie na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to miasto Poniec jako ostatnia miejscowość w gminie Poniec otrzymała sieć wodociągową.
 
Rada Miejska w Poniecu kadencji lat 1990-94 mając na względzie fakt, że przeważająca część gminy zaopatrywana jest w wodę pitną z ujęcia w Drzewcach, podejmuje decyzję o budowie kanalizacji sanitarnej dla tej wsi, kierując się koniecznością ochrony ujęcia wodnego.
 
Kanalizacja sanitarna w Drzewcach, oraz rurociąg tłoczny do oczyszczalni ścieków w Rokosowie ukończony zostaje w 1998 roku.
 
W 1999 r. zapada decyzja o budowie oczyszczalni ścieków dla miasta Ponieca, wsi Śmiłowo i Wydaw.
W przyjętej koncepcji budowy założono, że będzie to cykl wieloletni z uwagi na ogromne nakłady finansowe, a sama budowa została podzielona na etapy:
  • budowa oczyszczalni ścieków
  • budowa etapami sieci kanalizacyjnej z przyłączami w mieście Poniec
  • budowa kanalizacji sanitarnej w Śmiłowie i Wydawach.
Lokalizację obiektu oczyszczalni wybrano w odległości 1 km od miasta na gruncie klasy V, obok ściany lasu, w niewielkiej odległości od Rowu Polskiego, który pełni funkcję odbiornika oczyszczonych ścieków.

Parametry techniczne oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią mechaniczno biologiczną, z chemicznym wspomaganiem usuwania fosforu, której część biologiczną oparto o reaktor biologiczny z wydzielonymi komorami defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji.
Oczyszczalnię wybudowano dla przyjmowania ścieków socjalno-bytowych z kanalizacji sanitarnej i dowożonych taborem asenizacyjnym z terenu miasta i gminy Poniec.
 
Dla przyjmowania ścieków dowożonych wybudowano automatyczną stację zlewczą z identyfikacją dostawcy, pomiarem ilości dostarczanych ścieków, pomiarem ich konduktancji oraz rejestrem stanu konta umożliwiającym po zakończeniu cyklu rozliczeniowego wystawienie faktury. Dane te przekazywane są automatycznie do komputera zlokalizowanego w sterowni budynku socjalnego.
 
Ścieki dowożone po przejściu przez automatyczną stację zlewczą oraz ścieki z kanalizacji sanitarnej, przepływają do kanału sita szczelinowego na którym wyłapywane są grubsze zanieczyszczenia – skratki, które po odsączeniu kierowane są do pojemnika skratek. Skratki dezynfekowane są wapnem chlorowanym a następnie wywożone na wysypisko śmieci. Z kanału kraty ścieki przepływają grawitacyjnie do zbiornika retencyjnego-uśredniającego, którego zadaniem jest retencja i odświeżenie ścieków dowożonych. Zbiornik retencyjny- uśredniający, wyposażono w ruszt napowietrzający zasilany sprężonym powietrzem z budynku dmuchaw oraz w dwie pompy zatapialne do pompowania ścieków na piaskownik pionowy zblokowany z reaktorem biologicznym.
 
Do zbiornika skierowano również ścieki własne oczyszczalni. Wprowadzono rozcieńczanie ścieków dowożonych ściekami oczyszczonymi , uzyskano ich odświeżenie, zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń, tym samym zrealizowano równomierne obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń reaktora biologicznego.
Ścieki surowe ze zbiornika uśredniającego – napowietrzanego pompowane są na piaskownik pionowy w konstrukcji stalowej zblokowany z reaktorem biologicznym. W piaskowniku zatrzymywany jest piasek, który pompowany jest pompą typu Mamut do płuczki piasku, gdzie następuje jego przepłukanie i zworkowanie. Zworkowany piasek transportowany jest na plac składowy, a następnie wywożony na gminne wysypisko śmieci zlokalizowane we wsi Wydawy. Pompy mamutowe zasilane są sprężonym powietrzem z dmuchaw.
 
Oczyszczone mechanicznie ścieki surowe wpływają grawitacyjnie do komory retencyjnej reaktora biologicznego, a z niej pompami do reaktora biologicznego, w którym realizowane są procesy tlenowo-niedotlenione: nitryfikacja, usuwanie związków węglowych /BZT, ChZT/ i zawiesin, denitryfikacja oraz defosfatacja. Układ biologiczny wyposażono w dwie recyrkulacje:
  • wewnętrzną – z komory tlenowej do komory niedotlenionej
  • zewnętrzną – z osadników wtórnych do komory predenitryfikacji.
Komorę napowietrzania reaktora biologicznego wyposażono w ruszt napowietrzający z dyfuzorami drobnopęcherzykowymi talerzowymi zasilany sprężonym powietrzem z czterech dmuchaw umieszczonych w budynku. Regulacja stężenia tlenu w komorze nitryfikacji odbywa się automatycznie poprzez pomiar tlenu sondą tlenową i regulację pracy dmuchaw falownikiem.
Mieszanina ścieków oczyszczonych i osadu czynnego przepływa grawitacyjnie do dwóch osadników wtórnych radialnych, które mogą pracować równolegle dla jednego ciągu lub niezależnie dla każdego ciągu. W osadnikach wtórnych następuje oddzielenie kłaczków osadu czynnego od oczyszczonych ścieków w wyniku procesu sedymentacji i odpływ ścieków oczyszczonych poprzez pomiar przepływu do odbiornika w km 43+450, którym jest rzeka Rów Polski.
 
W wyniku oczyszczania ścieków tworzy się osad czynny, który częściowo musi być zawracany do komory predenitryfikacji w wyniku tzw. recyrkulacji zewnętrznej, a częściowo odprowadzany jako tzw. osad nadmierny do obiektów gospodarki osadowej – komory stabilizacji tlenowej osadu.
Do przepompowywania osadów recyrkulowanych z osadników wtórnych służą pompy zatapialne z wirnikiem otwartym sterowane miejscowo lub zdalnie – automatycznie zależnie od wybranego zakresu regulacji. Osady nadmierne kierowane są do komory stabilizacji tlenowej.
Osad nadmierny w komorze stabilizacji podlega procesowi stabilizacji tlenowej, a następnie zostaje odwodniony na prasie filtracyjno taśmowej i wywieziony na wysypisko śmieci.
Oczyszczalnia zaprojektowana jest na przyjęcie w I etapie 630 m³/d ścieków.
Uroczyste oddanie do użytku oczyszczalni nastąpiło w dniu 7 października 2003 roku.